Kashan Central District

برگزاری جلسه در خصوص آزادسازی اراضی روستای بارونق جهت دو بانده شدن جاده کاشان - برزک

پیرو جلسات قبلی در مورد آزاد سازی زمین های کشاورزی روستای بارونق  امروز با حضوربخشدار محترم و شورا و کارشناسان ادارات مربوطه برای عملیاتی شدن دو بانده شدن جاده کاشان برزک در محل بخشداری برگزار شد