Kashan Central District

بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار کاشان و بخشدار مرکزی از نمایشگاه توانمندیهای روستاییان

معاون محترم استاندار و فرماندار کاشان جناب آقای دکتر مومنیان باتفاق بخشدار مرکزی کاشان جناب آقای قاسمی در مورخ 17 اسفند ماه از نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.