Kashan Central District

حضور مدیر کل بحران استان اصفهان در بخش مرکزی شهرستان کاشان

حضور مدیر کل بحران استان در شهرستان کاشان بخش مرکزی روستای سن سن 


ایئن کلنگزنی پدباند اضطراری بالگرد اورژانس جاده ای در بالادست بزرگ راه کاشان ،قم

بازدیداز طرح جدا سازی اب فضای سبز شهری از اب شرب با مدیریت شهرداری مشکات